Algemene voorwaarden

ALGEMEEN Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken worden gemaakt.

1.Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname tussen Always Forever en exposant / accommodatie verhuurder met betrekking tot de standruimte(n) en eventuele aanvullende producten en diensten van Always Forever. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Always Forever. De toepasselijkheid van eventuele door de exposant / accommodatie verhuurder gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.Always Forever: als (mede) organisator van een beurs, alsmede eventueel de (rechts)persoon in samenwerking waarmee de beurs wordt georganiseerd en hun bevoegde vertegenwoordigers.

3.Exposant / accommodatie verhuurder: de natuurlijke of de rechtspersoon die met Always Forever een overeenkomst van deelname sluit.

4.Mede exposant / accommodatie verhuurder: de natuurlijke of de rechtspersoon die niet zelf een overeenkomst van deelname sluit met Always Forever, maar die binnen de standruimte van een exposant / accommodatie verhuurder artikelen tentoonstelt of zich daar op andere wijze presenteert.

5.Accommodatieverhuurder: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Always Forever de ruimte verhuurt waar de beurs wordt gehouden.

6.Beursaccommodatie: de ruimte waar de beurs plaatsvindt, zoals door de accommodatieverhuurder ter beschikking gesteld.

7.Offerte: de door Always Forever schriftelijk opgestelde voorlopige reservering van een bepaalde standruimte. Always Forever is gerechtigd, zolang met de exposant / accommodatie verhuurder nog geen overeenkomst van deelname tot stand is gekomen, de offerte te allen tijde in te trekken.

8.Factuur: de door Always Forever opgestelde schriftelijke bevestiging, die Always Forever verzendt naar aanleiding van een door de exposant / accommodatie verhuurder ondertekende offerte. In deze factuur zijn de essentialia (o.m. deelnamekosten en locatie) met betrekking tot het ter beschikking stellen van de standruimte aan de exposant / accommodatie verhuurder opgenomen.

9.Overeenkomst van deelname: de overeenkomst tussen Always Forever en exposant / accommodatie verhuurder die ontstaat door ondertekening van de offerte door de exposant / accommodatie verhuurder.

10.Beurs: de beurs, tentoonstelling, event, manifestatie of het evenement ter zake waarvan de overeenkomst van deelname is gesloten.

11.Artikelen: de artikelen die door de exposant / accommodatie verhuurder op de beurs worden getoond en/of diensten die door hem worden geleverd.

12.Standruimte: de in vierkante meters uitgedrukte, aan de exposant / accommodatie verhuurder ter beschikking gestelde expositieoppervlakte, waarvan de locatie, omvang en type door Always Forever worden aangegeven.

13.Deelnamekosten: alle door de exposant / accommodatie verhuurder aan Always Forever verschuldigde kosten in verband met zijn beursdeelname, waaronder kosten ter zake van de standruimte en alle overige kosten.

Artikel 2 Beursdeelname

1.Beursdeelname houdt in dat Always Forever, tegen betaling van de deelnamekosten, voor de periode van de betreffende beurs een bepaalde (stand)ruimte ter beschikking stelt aan de exposant / accommodatie verhuurder.

2.Beursdeelname is uitsluitend mogelijk volgens deze Algemene Voorwaarden.

3.Indien er door exposant / accommodatie verhuurder aan meerdere beurzen, is hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald van toepassing op elke individuele beurs.

4.Door de exposant / accommodatie verhuurder op de offerte aangegeven wensen, zelf aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, en overige (van deze Algemene Voorwaarden) afwijkende of aanvullende afspraken maken slechts deel uit van de overeenkomst van deelname, indien deze schriftelijk door Always Forever zijn bevestigd.

5.De exposant / accommodatie verhuurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die het gevolg zijn van het accepteren van de offerte.

6.De exposant / accommodatie verhuurder verklaart alle consequenties van de inschrijving die voortvloeien uit de ondertekening van de offerte te zullen aanvaarden, ook indien de ondertekening is gedaan door een niet tekeningsbevoegde.

7.Na ontvangen van de door de exposant / accommodatie verhuurder ondertekende offerte kan de exposant / accommodatie verhuurder zijn inschrijving slechts annuleren in één

van de gevallen genoemd in artikel 6.

8.De exposant / accommodatie verhuurder kan zich er niet op beroepen, dat zijn inschrijving mondeling zou zijn ingewilligd.

9.De exposant / accommodatie verhuurder is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen.

10.Onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 1 zijn deze Algemene Voorwaarden slechts van toepassing op de rechtsverhouding tussen Always Forever en de exposant / accommodatie verhuurder. Tenzij anders bepaald kunnen derden, waaronder mede exposant / accommodatie verhuurder, aan deze Algemene Voorwaarden geen rechten ontlenen.

Artikel 3 Data, tijden en beursaccommodatie

1.Always Forever stelt de data waarop, en de beursaccommodatie waarin de beurs gehouden wordt vast, alsmede de tijden voor opbouw, houden van de beurs en afbraak.

2.Indien naar het oordeel van Always Forever bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan Always Forever de voor de beurs vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie wijzigen, dan wel besluiten een beurs geen doorgang te doen vinden.

3.Onder bijzondere omstandigheden in het vorige lid bedoeld zijn begrepen marktomstandigheden en alle overige omstandigheden die, na belangenafweging, naar het oordeel van Always Forever het welslagen van de beurs in gevaar kunnen brengen.

4.Bij wijziging van de vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie blijft de overeenkomst van deelname onverkort van kracht.

5.In geen geval kan de exposant / accommodatie verhuurder jegens Always Forever aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.

Artikel 4 Indeling

1.De door Always Forever vastgestelde locatie, oppervlakte en type van de standruimte zijn bindend.

2.Bij het bepalen van de locatie, oppervlakte en type van de standruimte als bedoeld in lid 2 houdt Always Forever zoveel mogelijk rekening met eventuele door de exposant / accommodatie verhuurder kenbaar gemaakte wensen.

3.Op grond van bijzondere omstandigheden is Always Forever te allen tijde vóór aanvang van de beurs gerechtigd de indeling van de beurs te herzien en daarbij de aan de exposant / accommodatie verhuurder toegewezen standruimte te wijzigen of groepen te wijzigen of te hergroeperen Always Forever spant zich er in een zodanig geval voor in de exposant / accommodatie verhuurder een qua oppervlakte vergelijkbare standruimte aan te bieden, met dien verstande dat de daaruit voortvloeiende nieuwe deelnamekosten maximaal 10% kunnen afwijken van de oorspronkelijke deelnamekosten.

4.Door de exposant / accommodatie verhuurder te maken kosten in verband met een herindeling, zoals bepaald in lid 3 van dit artikel, komen voor rekening van de exposant / accommodatie verhuurder.

5.Annulering door de exposant / accommodatie verhuurder naar aanleiding van het in dit artikel bepaalde, is slechts mogelijk in één van de in artikel 6 genoemde gevallen.

Artikel 5 Betaling

1.Betaling van de deelnamekosten en alle overige betalingen dienen te geschieden uiterlijk veertien dagen voor de beurs, alles zonder korting of compensatie.

2.Always Forever heeft het recht te factureren zodra de overeenkomst van deelname tot stand is gekomen. De definitieve factuur kan worden voorafgegaan door een voorschotnota.

3.De exposant / accommodatie verhuurder is aansprakelijk voor alle aan Always Forever verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met zijn deelname, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de exposant / accommodatie verhuurder zelf of door derden, handelend in zijn naam.

4.Ook indien een afwijkend factuuradres is opgegeven, blijft de exposant / accommodatie verhuurder jegens Always Forever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle kosten die verband houden met zijn deelname.

5.Bij niet tijdige betaling van enig aan Always Forever verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten komen voor rekening van de exposant / accommodatie verhuurder, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.

6.Always Forever is gerechtigd betalingen gedaan ter zake van een deelname allereerst in mindering te brengen op ten laste van de exposant / accommodatie verhuurder nog openstaande vorderingen uit eerdere deelnames.

7.Indien de exposant / accommodatie verhuurder de deelnamekosten of enig ander aan Always Forever verschuldigd bedrag niet (geheel) vóór aanvang van de opbouw van de beurs heeft voldaan is Always Forever gerechtigd, na schriftelijke of mondelinge aanzegging en ingebrekestelling, de exposant / accommodatie verhuurder de toegang tot de (opbouw van) de beurs te ontzeggen en/of de overeenkomst van deelname met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen. In een zodanig geval blijft de
exposant / accommodatie verhuurder gehouden de volledige deelnamekosten, alsmede alle overige aan Always Forever verschuldigde kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook, ter zake van de ontzegging van de toegang tot de beurs en/of de beëindiging van de overeenkomst van deelname.

Artikel 6 Annulering en ontbinding

1.Naast de gronden als genoemd in lid 2 tot en met 4 van dit artikel, kan de exposant / accommodatie verhuurder zijn overeenkomst van deelname slechts annuleren met inachtneming van de volgende betalingsregeling:

De annuleringskosten bedragen 75% van de totale som van de factuur bij opzegging tot 8 weken voor het event, terwijl annuleren tussen 8 weken van te voren en de dag van het event zelf het vergoeden van de volledige overeengekomen prijs voor betreffende stand op de beurs door de exposant impliceert.

2.Indien Always Forever de exposant / accommodatie verhuurder, na herindeling door Always Forever, geen vergelijkbare standruimte aanbiedt (conform de criteria genoemd in artikel 4 lid 3),

heeft de exposant / accommodatie verhuurder het recht de overeenkomst van deelname kosteloos te annuleren. De annulering dient te geschieden bij aangetekend schrijven binnen 14 werkdagen na dagtekening van het schriftelijke voorstel van Always Forever inhoudende de alternatieve standruimte(n).

3.Ingeval ten aanzien van de exposant / accommodatie verhuurder op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname surséance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, kan de overeenkomst van deelname door het enkele intreden van vorenbedoelde aanvrage door Always Forever ontbonden worden en blijft de exposant / accommodatie verhuurder de volledige deelnamekosten verschuldigd, alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels Always Forever gemaakte overige kosten, onverminderd het recht van Always Forever tot het vorderen van kosten, schade en interesten.

4.Ingeval op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname, Always Forever gegronde redenen heeft te vrezen dat deelname aan de beurs door de exposant / accommodatie verhuurder op enigerlei wijze schade aan Always Forever, de beurs of overige exposant / accommodatie verhuurder zal kunnen toebrengen, heeft Always Forever het recht de overeenkomst van deelname bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden. De exposant / accommodatie verhuurder blijft alsdan de volledige deelnamekosten alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels Always Forever gemaakte overige kosten geheel verschuldigd, onverminderd het recht van Always Forever tot het vorderen van kosten, schade en interesten.

5.Voor het vaststellen van in dit artikel genoemde termijnen is het bepaalde in lid 8 van artikel 2 van toepassing.

6.Annulering of ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden door Always Forever van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de exposant / accommodatie verhuurder. Always Forever zal in geval van faillissement van exposant / accommodatie verhuurder schadeloos gesteld worden door exposant / accommodatie verhuurder.

Artikel 7 Aanvullende producten en diensten

1.Always Forever kan, al dan niet tegen betaling door de exposant / accommodatie verhuurder, ten behoeve van de beurs aanvullende producten en diensten bieden. Deze kunnen onder andere bestaan uit standbouwpakketten en andere diensten, of publicitaire diensten, zoals het

samenstellen van een (digitale) catalogus, het verzorgen van diverse vormen van publiciteit in de beursaccommodatie of daarbuiten, en het organiseren van diverse activiteiten.

2.Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op alle door of namens Always Forever geleverde aanvullende producten en diensten. Indien hiervoor derden worden ingeschakeld zijn, tenzij anders bepaald, de leveringsvoorwaarden van deze derden niet van toepassing.

3.Indien en voor zover van toepassing, bepaalt Always Forever de wijze waarop publicitaire vermeldingen worden geredigeerd en behoudt zich het recht voor zo nodig de gegevens van de exposant / accommodatie verhuurder te bekorten of op enige andere wijze van de opgave van de exposant / accommodatie verhuurder af te wijken, desnoods zonder opgave van redenen.

4.Indien de exposant / accommodatie verhuurder in zijn publicitaire uitingen door hem

aangeboden artikelen en/of diensten noemt, kan hij slechts die artikelen en/of diensten opgeven die zowel binnen zijn leveringsprogramma vallen als die – naar het oordeel van Always Forever – tot het expositieprogramma van de betreffende beurs behoren.

5.Alle gegevens die door middel van gebruik van diensten van Always Forever dan wel door haar geselecteerde derden worden gegenereerd ten behoeve van de exposant / accommodatie verhuurder of gegevens die worden gegenereerd door exposant / accommodatie verhuurder als gevolg van gebruik door exposant / accommodatie verhuurder van deze diensten mogen door Always Forever worden gebruikt. Indien deze gegevens persoonsgegevens in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens zijn, vrijwaren partijen elkaar over en weer tegen alle aanspraken die jegens één der partijen mochten worden ingesteld wegens schending van wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens of schending van het gesteld bij of krachtens wet en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens als gevolg van gebruik van persoonsgegevens door de andere partij. Partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke wet en regelgeving ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens.

De Beurs

Artikel 8 Standbouw en inrichting van de standruimte

1.De exposant / accommodatie verhuurder is verplicht zijn stand op te (doen) bouwen en in te (doen) richten gedurende de daartoe aangegeven dagen en tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de accommodatieverhuurder is bepaald.

2.Bij de inrichting van de standruimte dient de exposant / accommodatie verhuurder zich te houden aan het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, overige door Always Forever

uitgevaardigde (veiligheid) voorschriften, de door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheid en brandweervoorschriften.

3.Always Forever heeft ter zake van de standbouw het recht afwijkende voorschriften te geven.

4.Always Forever zal de standruimte aangeven middels plaatsaanduidingen op de vloer, terwijl de stand zelf kan worden voorzien van een plaatsaanduiding, alles op een door Always Forever te bepalen plaats en wijze. De exposant / accommodatie verhuurder is niet gerechtigd de plaatsaanduidingen te verwijderen, te verplaatsen of te wijzigen.

5.Indien de inrichting en/of opbouw van de standruimte, naar het oordeel van Always Forever niet tijdig vóór het einde van de opbouwperiode gereed dreigt te komen, kan Always Forever voor rekening en risico van de exposant / accommodatie verhuurder al

die voorzieningen treffen die zij nodig acht.

Artikel 9 Te exposeren artikelen

1.De exposant / accommodatie verhuurder is verplicht tijdens de gehele duur en gedurende de openingstijden van de beurs de standruimte met een voldoende assortiment artikelen en met voldoende personeel bezet te houden.

2.De exposant / accommodatie verhuurder is niet gerechtigd in de standruimte andere artikelen te exposeren of anderszins aan te prijzen, dan die vermeld zijn in de offerte en/of tot het expositieprogramma van de beurs behoren.

3.De goederen van de exposant / accommodatie verhuurder zijn en blijven gedurende de gehele periode van de beurs, inclusief de opbouw en afbraakperiode, voor zijn eigen rekening en risico. Always Forever sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan, verlies of diefstal van goederen van de exposant / accommodatie verhuurder.

4. Always Forever onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele eigendomsrechten, tussen exposant / accommodatie verhuurder.

5.Onverminderd het bepaalde in lid 4 is de exposant / accommodatie verhuurder, met het oog op het welslagen van de beurs, niet gerechtigd artikelen te exposeren of gebruik te maken van een bepaalde naams- of merkaanduiding, indien daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.

6.Indien Always Forever dit verzoekt, dient de exposant / accommodatie verhuurder aan te tonen, dat hij gerechtigd is de betreffende artikelen te exposeren of de betreffende naams- of merkaanduiding te gebruiken. Indien hieruit blijkt, dat de exposant / accommodatie verhuurder handelt in strijd met het in het vorige lid bepaalde, of indien de exposant / accommodatie verhuurder niet aan het verzoek van Always Forever kan voldoen, is Always Forever gerechtigd de betreffende artikelen voor rekening en risico van de exposant / accommodatie verhuurder te (doen) verwijderen en alle overige maatregelen te treffen die zij noodzakelijk acht. Alsdan kan de exposant / accommodatie verhuurder jegens Always Forever geen enkele aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade.

7.Overige exposant / accommodatie verhuurder kunnen aan het in lid 4, 5 en 6 bepaalde jegens Always Forever geen rechten ontlenen.

Artikel 10 Gebruik van de standruimte

1. De exposant / accommodatie verhuurder is niet gerechtigd:

a)  de standruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de ruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst van deelname is omschreven;

b)  een zodanig gebruik van de standruimte te maken, dat andere exposant / accommodatie verhuurders of bezoekers daardoor schade en/ of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van Always Forever;

c)in of bij de standruimte gebruik te maken van open, stromend, sproeiend en/of verneveld water voor het demonstreren van zijn artikelen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Always Forever en de accommodatieverhuurder. De exposant / accommodatie verhuurder dient alle ter zake gegeven aanwijzingen strikt na te leven;

d)in of bij de standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, kachels, haarden en dergelijke met open vuur, tenzij expliciet door Always Forever toegestaan of ter beschikking gesteld;

e)gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij zijn standruimte;

f) buiten of boven de standruimte goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen;

g) buiten de standruimte flyers of ander reclamemateriaal uit te reiken of aan te bieden;

h) fotografische, film of video opnamen te maken van andere objecten dan de eigen standruimte, welk recht uitsluitend aan Always Forever is voorbehouden, tenzij anders is afgesproken met Always Forever;

i)  entreegelden of een andersoortige vergoeding te vragen van bezoekers voor het bezoeken van de standruimte of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties en dergelijke;

j)  in of rond zijn stand activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van Always Forever, schadelijk kunnen zijn voor de beurs in haar algemeenheid, zoals activiteiten die beledigend kunnen zijn voor bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die indruisen tegen de wet, openbare orde en goede zeden, en activiteiten die anderszins het imago van de beurs schade toe kunnen brengen;

k) tijdens de beurs enig artikel aan een bezoeker, tegen gelijktijdige of nagenoeg gelijktijdige afgifte van het verkochte goed, te verkopen, tenzij directe verkoop gezien

het karakter van de beurs gebruikelijk is;

l) onder de bezoekers van de beurs een enquête te (doen) houden, tenzij zulks schriftelijk en expliciet door Always Forever is toegestaan.

2.De exposant / accommodatie verhuurder dient zelf zorg te dragen voor het toezicht op zijn standruimte en de daarin aanwezige goederen, tenzij door de accommodatieverhuurder ter zake bindende voorschriften zijn uitgevaardigd.

Artikel 11 Catering

1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de catering tijdens de beurs uitsluitend voorbehouden aan de accommodatieverhuurder dan wel een door de accommodatieverhuurder ingeschakelde derde.

2.Het is de exposant / accommodatie verhuurder niet toegestaan consumpties en/of genotsmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken, tenzij op nader overeen te komen voorwaarden door de accommodatieverhuurder dan wel door de accommodatieverhuurder ingeschakelde derde vooraf schriftelijke ontheffing is verleend. Als uitzondering op het hier voor

gaande geldt dat het verstrekken van kleine consumpties aan bezoekers van de standruimte door de exposant / accommodatie verhuurder wel is toegestaan.

Artikel 12 Vergunningen en ontheffingen

De exposant / accommodatie verhuurder is verplicht zelf zorg te dragen voor het aanvragen van alle ter zake van zijn beursdeelname / houden van een beurs op locatie, eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen.

Artikel 13 Aan en afvoer van goederen

1.Het is de exposant / accommodatie verhuurder niet toegestaan tijdens de openingstijden van de beurs goederen aan of af te voeren.

2.De exposant / accommodatie verhuurder draagt zelf zorg voor het vervoer, de aankomst en in ontvangstneming van zijn of ten behoeve van zijn deelname aangevoerde goederen. Always Forever neemt geen goederen van de exposant / accommodatie verhuurder in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.

Artikel 14 Schoonmaak

De exposant / accommodatie verhuurder is verplicht tijdens de beurs voor het schoonmaken van zijn standruimte zorg te dragen. Always Forever draagt zorg voor de schoonmaak van de overige ruimtes, zoals de gangpaden.

Artikel 15 Afvalverwijdering

1.De exposant / accommodatie verhuurder dient zorg te dragen voor de verwijdering van al zijn afval conform de door de accommodatieverhuurder gestelde voorschriften.

2.Always Forever is gerechtigd de kosten van het verwijderen en afvoeren van door de exposant / accommodatie verhuurder achtergelaten afval bij hem in rekening te brengen.

Artikel 16 Afbraak

1.De exposant / accommodatie verhuurder is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standbouw af te breken, de standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de accommodatieverhuurder is bepaald.

2.De exposant / accommodatie verhuurder is verplicht de standruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele beschadigingen aan goederen van Always Forever en/ of de accommodatieverhuurder komen voor rekening van de exposant / accommodatie verhuurder.

3.Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van de exposant / accommodatie verhuurder verwijderd.

4.Hetgeen in dit artikel is bepaald ten aanzien van de afbraak van de standbouw is niet van toepassing indien de standbouw begrepen is in een door de exposant / accommodatie verhuurder afgenomen standbouwpakketten.

Slotbepalingen

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

1.Always Forever is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de beurs, waaronder tenminste begrepen de (merk)naam, logo(‘s) en het beursbeeld.

2.Always Forever kan de exposant / accommodatie verhuurder het recht verlenen de (merk)naam, logo(‘s) en/of het beursbeeld te gebruiken voor promotionele doeleinden. Alsdan zal de exposant / accommodatie verhuurder deze merken en/of afbeeldingen slechts gebruiken op de wijze waarop deze door Always Forever ter beschikking zijn gesteld. Het is de exposant / accommodatie verhuurder derhalve niet toegestaan de merken en/of afbeeldingen voor andere doeleinden te gebruiken dan ter promotie van de beurs, of ze op enige wijze te vervormen.

3.Bij overtreding van het in lid 2 bepaalde, is de exposant / accommodatie verhuurder

verplicht op eerste verzoek van Always Forever het gebruik van het betreffende merk of de afbeelding te staken.

Artikel 18 Overige voorschriften en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

1.Always Forever is in het kader van een goed verloop van de beurs gerechtigd aanvullende (veiligheids-) voorschriften te geven.

2.De exposant / accommodatie verhuurder is verplicht de in lid 1 bedoelde en voorts alle door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheidsvoorschriften (waaronder brandweervoorschriften) stipt na te leven en op te volgen.

3.Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en enig ander voorschrift gegeven door Always Forever, de accommodatieverhuurder of van overheidswege, dient de exposant / accommodatie verhuurder contact op te nemen met Always Forever. Always Forever zal alsdan bepalen welk voorschrift in het specifieke geval prevaleert.

4.Indien bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijden met de voorwaarden die zijn gevoegd bij het bindend inschrijfformulier, prevaleren de voorwaarden bij het inschrijfformulier.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

1.Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de exposant / accommodatie verhuurder ter zake van zijn beursdeelname ingeschakelde derden, zoals stand bouwers en leveranciers, alsmede op eventuele mede exposant / accommodatie verhuurder.

2.De exposant staat jegens Always Forever en de accommodatieverhuurder in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit deze Algemene

Voorwaarden en alle overige voorschriften, zoals bedoeld in artikel 19. 3. Indien de exposant / accommodatie verhuurder enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden, of enig ander gegeven voorschrift als bedoeld in artikel 19 niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Always Forever gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet beperkt tot:

a) het ontzeggen van de toegang tot de (opbouw van de) beurs;

b) de standruimte van de exposant / accommodatie verhuurder te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de exposant / accommodatie verhuurder bepaalde goederen te verwijderen en op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen;

c)de exposant / accommodatie verhuurder deelname aan volgende beurzen te ontzeggen;

een en ander onverminderd de verplichting van de exposant / accommodatie verhuurder tot betaling van de volledige deelnamekosten en alle overige verschuldigde kosten.

4.De exposant / accommodatie verhuurder is aansprakelijk voor alle (in)directe schade die Always Forever lijdt ten gevolge van een aan de exposant / accommodatie verhuurder toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en/ of overige voorschriften zoals bedoeld in artikel 19, te vergoeden. De exposant / accommodatie verhuurder vrijwaart Always Forever ter zake voor aanspraken van derden, waaronder de accommodatieverhuurder.

5.De exposant / accommodatie verhuurder dient zich ter zake van zijn deelname aan de beurs afdoende te verzekeren.

6.Always Forever is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant / accommodatie verhuurder, diens personeel of bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

7.Always Forever is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant / accommodatie verhuurder, diens personeel of bezoekers, ontstaan doordat de voorschriften uit deze Algemene Voorwaarden en de voorschriften als bedoeld in artikel 19 niet, niet tijdig of niet juist zijn opgevolgd.

8.Always Forever is niet aansprakelijk voor door de exposant / accommodatie verhuurder geleden (in)directe schade, die het gevolg is van niet nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit een tussen de exposant / accommodatie verhuurder en een derde (waaronder de accommodatieverschaffer) gesloten overeenkomst ter zake van de levering van diensten in verband met de beursdeelname van de exposant / accommodatie verhuurder.

Artikel 20 Wijzigingen en geschillen

1.Always Forever behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal aan de exposant / accommodatie verhuurder schriftelijk mededeling worden gedaan.

2.In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Always Forever.

3.Alle geschillen die ontstaan tussen Always Forever en een exposant / accommodatie verhuurder naar aanleiding van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch.

4.De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.

Always Forever is gevestigd te Veldhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 70489653